Tri inšpirácie na jednom mieste - vzdelávanie, príroda, umenie

Naša škola realizovala projekt pre Nadáciu SPP, http://www.sppolocne.sk/sk/o-programe/ciel. Sme sídlisková základná škola s počtom žiakov viac ako 600. V školskom  roku  2011/2012 sme v areáli školy vytvorili Školskú záhradu (ďalej len Záhradu), ktorej dominuje jazierko so stojatou vodou a vodnými rastlinami.

Popíšte východiskovú situáciu a zdôvodnenie projektu: popíšte Vaše pôsobenie v komunite (aké aktivity realizujete, s kým spolupracujete):

 

Sme sídlisková základná škola s počtom žiakov viac ako 600. V školskom  roku  2011/2012 sme v areáli školy vytvorili Školskú záhradu (ďalej len Záhradu), ktorej dominuje jazierko so stojatou vodou a vodnými rastlinami. V susedstve tohto vodného ekosystému je malá zeleninová a ovocná záhradka, kompostovisko, bylinková špirála vybudovaná z kameňov a zeminy a vysadená liečivými bylinami a koreninami. Táto záhrada je čiastočne doplnená trvalkami a drevinami našimi i cudzokrajnými. Tieto 4 ekosystémy stretávajúce sa na pomerne malej ploche časti školského areálu doteraz slúžili len žiakom a  učiteľom našej školy ako učebno-tvorivo-relaxačný priestor. Jeho využitie je  mnohoraké – poznávanie drevín, bylín, osvojenie si postupov pestovania zeleniny a starostlivosti o ovocné dreviny, pozorovanie a spoznávanie vodnej fauny a flóry, praktické spoznávanie liečivých účinkov bylín a ich využitie v gastronómii, praktická starostlivosť o záhradu, využívanie bioodpadu kompostovaním, relaxácia pri jazierku, piknik ... Záhradu postupne vybudovali a stále ju dotvárajú a udržiavajú žiaci, pedagógovia i nepedagogický pracovníci školy. Záhrada slúži potrebám školy. www.zsdruzicova4.sk

           

V apríli 2012 bola do tesnej blízkosti tejto školskej záhrady a zároveň do budovy našej školy so samostatným vchodom presťahovaná pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice (ďalej len Knižnica). Vnútorný priestor knižnice je veľmi prívetivý. Okrem kníh v nej návštevníci nájdu počítače s prístupom na internet.  Knižnica slúži potrebám žiakov, učiteľov našej školy, ale predovšetkým potrebám obyvateľov komunity Sídliska nad Jazerom v Košiciach. Dôležitou skutočnosťou je, že knižnica je otvorené aj počas prázdnin. 

 

Tieto dva prvky našej školy fungujú zatiaľ ako dve oddelené miesta. Je škoda, aby fungovali oddelene, ak môžu spolu. Spojením oboch vznikne neobyčajný priestor čitateľsko-záhradných inšpirácií. Budú sa navzájom podporovať, takéto spojenie knižnice a záhrady je prvé a jedinečné v celom meste Košice. Stačí len zosúladiť dva už existujúce priestorové prvky, spojiť ich do jedného celku a tým znásobiť ich potenciál.

 

Čo je cieľom projektu?

 

Cieľom projektu je plynulo spojiť dva priestory – Knižnicu a Záhradu - do jedného celku a sprístupniť ho obyvateľom sídliska. Vytvoriť nenásilný prechod z knižnice do záhrady, umožniť aktivity knižnice v teplom období roka čiastočne realizovať vonku a zároveň obohatiť využitie záhrady o ďalší rozmer – ako miesto pre čítanie, rozhovory, vzdelávanie priamo v prírode, inšpirovanie sa, tvorivé činnosti. A to všetko nielen pre komunitu našej školy, ale otvoriť tento priestor pre komunitu celého sídliska, bezbariérovým riešením aj pre obyvateľov s obmedzením pohybu.

 

Aký bude prínos projektu?

 1. Škola a jej areál nadobudne viac otvorený charakter a bude slúži potrebám širšej komunity ako len komunite školy.
 2. Prístup do knižnice i záhrady budú mať aj občania pohybovo znevýhodnení.
 3. Do tvorenia umeleckých prvkov, do pretvárania záhrady a jej spájania s knižnicou budú priamo zapojení žiaci školy prvého a druhého stupňa.
 4. Posilní sa neformálny charakter školy a vzdelávania.
 5. „Knižnica v záhrade“ bude originálnym priestorom v rámci celého mesta Košice.
 6. Žiaci z iných častí sídliska navštevujúci besedy v knižnici, zároveň môžu rozširovať svoje poznatky a pozorovania prírody priamo v prostredí školskej záhrady.
 7. Zvýši sa ekologické povedomie žiakov a návštevníkov knižnice.

 

Projekt bude slúžiť  všetkým obyvateľom Sídliska nad Jazerom v Košiciach (cca 25 000 obyvateľov).

 

Popíšte plánované aktivity. Akým spôsobom aktivity projektu prispejú k skvalitneniu života vo vašom regióne?

 

Bezbariérový vstup

 • Chceme vytvoriť bezbariérový vstup do knižnice, teda sprístupniť knižnicu aj pre ľudí s pohybovým obmedzením a to pribudovaním rampy. Momentálne k dverám do knižnice vedú 4 schody. Vybudovanie rampy bude robiť certifikovaná firma.


Čitáreň v záhrade

 • Priestor nachádzajúci sa bezprostredne pred knižnicou bude predstavovať upravená trávnatá plocha esteticky doplnená okrasnými rastlinami po obvode. Tu návštevníci knižnice nájdu stoly a  stoličky chránené slnečníkmi a svoje študijné, či čitateľské aktivity tak môžu preniesť z interiéru do exteriéru. Ide o vytvorenie nového rozmeru knižnice - bude to prvá knižnica pre deti a mládež v Košiciach, ktorá bude poskytovať svoje služby aj v exteriéri, dokonca priamo v záhrade vytvorenej žiakmi a učiteľmi školy, na pôde ktorej sídli. Takisto sa tu budú konať besedy a tvorivé aktivity knižnice pre žiakov sídliskových škôl. K intímnej atmosfére tohto miesta prispeje aj zahustenie plota v časti okolo knižnice pevnou trstinovou  rohožou, ktorá vizuálne izoluje toto miesto od ruchu ulice. Pozemok upravíme svojpomocne, škola zabezpečí osadenie trávnika so sieťkou proti krtom. Okrasné dreviny a rastliny, materiál na mulčovanie,  ako aj umelcami a žiakmi vytvorené umelecké prvky chceme financovať z projektu SPP.


Informačná tabuľa

 • Pri vstupe do záhrady chceme osadiť informačnú tabuľu, ktorá bude pozývať návštevníkov Knižnice, aby vykročili kúsok ďalej ako je vchod do Knižnice a navštívili našu školskú Záhradu. Aby ovoňali byliny, postáli pri jazierku, prešli sa záhradou s otvorenými očami i ušami, zrelaxovali, inšpirovali sa. Tabuľa bude mať predovšetkým náučný charakter a záujemcom  poskytne informácie o jednotlivých ekosystémoch našej školskej záhrady. 

 

Chodník, ktorý spája

 • Symbolom spojenia Knižnice a Záhrady bude chodník z prírodných plochých kameňov, začínajúci pri vchode knižnice a prevedie ho každým ekosystémom. Chceme zachovať prírodný charakter záhrady a tak sme po porade s odborníkmi zvolili pieskovcové nášľapné kamene, ktoré budú v časti medzi knižnicou a jazierkom osadené hustejšie, aby sa na toto miesto dalo prejsť s invalidným vozíkom. Ďalšie časti chodníka vedúce k bylinnej špirále, k zeleninovej a ovocnej časti záhrady, budú kamene osadené redšie, pre potreby chôdze. 

Tvorivé dni v školskej záhrade

 • Záhradu budú lemovať z kameňa vytesané organické nefigurálne úkazy. Keďže inklinujeme k prírodným hodnotám, použijeme  prírodný materiál ako je pieskovec. V jednotlivých prácach ponecháme ručné opracovanie(vychádzajúce z minulosti, no prispôsobené súčasným požiadavkám) s tým, že v každom kameni sa bude skrývať časť prírody – „skryté tajomstvá vnútorných tvarov“. Pôjde o tvorivé dni v školskej záhrade. Najstarší žiaci našej školy sa  budú mať možnosť priučiť od umelcov a kamenárov-sochárov ich remeslu priamo v areáli školy. Žiaci sa spolu s umelcami budú sústrediť na vytváranie elementárnych prvkov, tzv. „bio-foriem“, v ktorých bude obsiahnutý prírodný poriadok a prelínanie sa geometrických a organických prvkov a budú pracovať po 5 hodín 5 dní v týždni. Partnermi budú 5 umelci, ktorí nám prisľúbili spoluprácu: Mgr. Lenka Cimboláková, František Cimbolák, Mgr. Petra Housková, Mgr. Janka Bučková, Mgr. Viktor Kvoriak. Tieto práce sa stanú trvalou inštaláciou školskej záhrady príp. aj širšieho areálu školy. Existujúcu záhradu chceme ešte esteticky vylepšiť, využiť štrkové a kôrové mulčovanie okolo záhonov a jazierka, doplniť rastliny a dreviny, osadiť okrúhle kamenné solitéry.

 

Sprievodca školskou záhradou

 • Brožúru Sprievodcu školskou záhradou vytvoríme pre potreby žiakov, učiteľov a návštevníkov knižnice.  Sprievodca bude súčasťou knižnice a zároveň materiálom na vyučovanie pre učiteľov a žiakov školy. Obsahovať bude  podrobný popis  jednotlivých ekosystémoch a ich fungovanie. Tlač materiálu si zabezpečí škola sama, text budeme aktuálne meniť a dopĺňať a na vlastnej tlačiarni vytlačíme počet kusov vždy podľa potreby. Okrem popisu fungovania ekosystémov, bude brožúra obsahovať popis živočíšnych a rastlinných druhov prítomných v záhrade a zaujímavosti o nich. Bude doplnená farebnými fotografiami a obrázkami.  Návštevník knižnice sa s brožúrou v ruke prejde po záhrade, na základe textu a obrázkov môže pozorovať a objavovať  druhy, ktoré by si inak ani nevšimol

 

Návšteva ekocentra

 • Sprievodná zážitkovo-vzdelávacia aktivita  - 2 hodinový výučbový program Ekologického vzdelávacieho centra SOSNA priamo v ich ekocentre v blízkosti Košíc (v obci  Družstevná pri Hornáde) pre žiakov 3.až 9. ročníka našej školy, spolu cca 420 žiakov. Návštevou ekocentra chceme našich žiakov inšpirovať, motivovať a podporiť ich záujem. Zažijú  aktivity spojené so záhradou a princípmi trvalej udržateľnosti a spoznajú ďalšie realizované a fungujúce projekty v ich regióne. www.sosna.sk

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT A ROZPOČET - na stiahnutie v DOCX súbore.

Info pre rodičov

Rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka si zákonní zástupcovia dieťaťa môžu vyzdvihnúť každý pondelok v čase 13.00 - 16.00 h u ZRŠ Zsigmondyovej.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 16.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska
ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.05.2019 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
 
 
Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.