OZNAM ŠJ

Oznamujeme všetkým stravníkom, že platby za mesiac jún 2018 musia byť uhradené do 15.6.2018, kvôli účtovnej uzávierke.

Oznamujeme všetkým stravníkom, že z dôvodu účtovnej uzávierky k ukončeniu školského roka bude možné odhlásiť sa alebo prihlásiť sa na obed v tomto šk.roku 2017/2018 len do 26.6.2018 do 13.30 hod. V dňoch 27.6., 28.6., 29.6. už odhlášky neprijímame.
Ďakujeme za pochopenie

Adresát:                                                                              IBAN: SK9056000000000503993008  
Školská jedáleň pri ZŠ
Družicová 4
04012 Košice    
Stravu uhrádzajte bankovým prevodom, vkladom na účet alebo poštovým poukazom najneskôr do
5. dňa v mesiaci. Variabilný symbol je uvedený pod číslom účtu ako 10-miestne číslo.         

V septembri je nutné opätovné prihlásenie dieťaťa na obed a to odovzdaním prihlášky spolu s dokladom o zaplatení aspoň 1 deň pred nástupom na obed. Prihlášku môžete doniesť už počas letných prázdnin na vrátnicu školy denne do 12:00 hod. Vyhnete sa tak dlhému čakaniu v septembri.
Ak v šk. roku 2018/2019 vaše dieťa nebude chodiť na obedy, sumu na oznámení neuhrádzajte.                     

Usmernenie k školskému stravovaniu v školskom roku 2017/2018

Vážení rodičia,

chceli by sme Vás opätovne upozorniť na možnosť prihlásiť svoje dieťa na obedy v novom školskom roku aj pomocou internetu a to tak, že nám pošlete emailom oskenovanú prihlášku s vyplnenými údajmi a dokladom o zaplatení stravného na september. Vyhnete sa tým stresom, ktoré každoročne nový školský rok so sebou prináša.

INFO pre nových žiakov

Rodičia prváčikov prosím, aby sa osobne dostavili do kancelárie v školskej jedálni najlepšie už s vyplnenou prihláškou a dokladom o zaplatení. Platba na september vychádza na (I.stupeň 18,18 €, II. stupeň 19,62 € - 18 obedov x 1,01 €, 1,09 €). Sumu je potrebné uhradiť na č. účtu SK9056000000000503993008, do správy pre adresáta uviesť aspoň meno dieťaťa ak triedu ešte neviete. Prihláška je na stiahnutie na stránke školy: www.zsdruzicova4.sk v sekcii školská jedáleň.

ZMENA

Od tohto nového školského roka 2017/2018, všetky deti, ktoré sa prihlásia na obedy si čipové kľúče nebudú musieť zakúpiť, ale sa im rozdajú. Čipové kľúče zakúpi škola, s tým, že žiaci ich budú mať v prenájme počas celého obdobia, kým budú prihlásení na obedy t.j. od 1. ročníka až po 9. ročník, s povinnosťou čip vrátiť pri ukončení školskej dochádzky na našej škole. Čipový kľúč sa musí vrátiť mechanický nepoškodený. V prípade straty alebo poškodenia čipu, si každý bude musieť zakúpiť nový čipový kľúč v školskej jedálni. Cena čipu je 2 €.

Žiaci, ktorí majú čipy v zálohe, zakúpené pred školským rokom 2017/2018 v hodnote 3,32 €, tým sa peniaze budú vracať pribežne, buď pri úplnom odhlásení z obedov, alebo pri ukončení povinnej školskej dochádzky na našej škole.
 

Info pre rodičov


  • NOVINKA
    Elektronická prihláška do 1.ročníka na školský rok 2019/2020 je k dispozícií na našej edupage stránke https://zsdruzicovake.edupage.org
    Vypíšte elektronicky podľa pokynov.
  • Testovanie žiakov 9. ročníka 3.4.2019. Základné informácie
  • zber papiera: 8.4.- 13.4.2019
pondelok- piatok: 7:00 - 8:00
  14:00 - 16:00
sobota: 8:00 - 12:00
papier je potrebné poriadne zviazať!

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019: 16.04.2019 a 18.06.2019 vždy so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude vždy o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 22-01-2019

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.