OZNAM ŠJ

Oznamujeme všetkým stravníkom, že uhradená strava za mesiac jún 2019 musí byť  do 18.6.2019, kvôli účtovnej uzávierke a posledné 3 dni 26.6., 27.6., 28.6.2019 sa odhlásiť ani prihlásiť na obed už nedá!

Po uhradení poslednej platby za mesiac jún 2019, Vás poprosím, aby ste si zrušili trvalé príkazy k 30.6.2019, aby počas letných prázdnin nechodili už žiadne platby, nakoľko od nového školského roku 2019/2020 budú obedy zadarmo.
V prípade preplatkov, Vám počas mesiaca júl 2019 každému stravníkovi vrátime preplatok za stravu.          

Usmernenie k školskému stravovaniu v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia,  chceli by sme Vás upozorniť na zmeny v školskom roku 2019/2020.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti , čiže bolo prítomné na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu.

Do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu je možné zahrnúť len deti, ktoré rodič prihlási na stravu na základe zápisného lístka stravníka
Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude.

Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie len obeda.
V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, čiže žiak nebol na vyučovaní v základnej škole je povinný sa zo stravy odhlásiť.
Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné 24 hodín vopred.
Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa  zo stravy.
V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti.
    
Nové prihlášky budú rozdané všetkým žiakom v triede.
Zákonný zástupcovia žiakov, ktorí budú mať záujem odoberať stravu v školskom roku 2019/2020, musia záväzne prihlásiť dieťa na obedy a prihlášku podpísať.
Vrátiť vyplnené prihlášky je nutné do 20.6.2019,vedúcej školskej jedálne.
Nevyplnené prihlášky poprosím vrátiť.
Prihláška je na stiahnutie TU ⇒

Informácie týkajúce sa dietného stravovania alebo donášky stravy podáva vedúca ŠJ.

ZMENA

Od nového školského roku 2019/2020, bude program školskej jedálne korešpondovať s domovým čipovým systémom, ktorý bude umiestnený na vrátnici školy.
Čipy žiaci dostanú zadarmo, ktroré budú v zálohe.
Pri odchode zo školy čipy vrátia vedúcej ŠJ.
V prípade straty čipu, alebo mechanického poškodenia žiak musí si zakúpiť nový čip v sume 2 eura.

Stravné sa uhrádza trvalým príkazom, internetbankingom alebo šekom:
- IBAN: SK90 5600 0000 0005 0399 3008

Cena stravného od 1.9.2019
- I. stupeň ZŠ ......................... 1,15 eur
- II. stupeň ZŠ ........................ 1,23 eur
- Dospelí ........................ 1,33 eur

Diétna strava od 1.9.2019
- I. stupeň ZŠ ......................... 1,38 eur
- II. stupeň ZŠ ........................ 1,48 eur
- Dospelí ......................... 1,60 eur

Jedálne lístky nájdete:
- www.eskoly.sk


 

Info pre rodičov

Stretnutie rodičov budúcich prvákov v školskom roku 2019/2020 dňa 18.06.2019

Rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka si zákonní zástupcovia dieťaťa môžu vyzdvihnúť každý pondelok v čase 13.00 - 16.00 h u ZRŠ Zsigmondyovej.

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019:
18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.

Odkazy

Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 16.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia - Modernizácia školského ihriska
ZŠ Družicová 4, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.05.2019 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
 
 
Pozrite si zaujímavé odkazy nielen pre žiakov a pedagógov našej školy
.