Aktivity v knižnici

Knižnica poskytuje nielen informácie prostredníctvom knižnično-informačných fondov, ale vytvára rôzne kultúrno-vzdelávacie aktivity na podporu čitateľských záujmov a zmysluplné využívanie voľného času detí. Oboznámte sa s jednotlivými aktivitami pobočky knižnice na ZŠ Družicová 4.

 

PRENESENÉ VYUČOVACIE HODINY V KNIŽNICI

Prenesené vyučovacie hodiny v knižnici napomáhajú pri rozvoji a vzdelávaní detí a súčasne prispievajú k zvýšeniu záujmu o čítanie, k zlepšeniu čitateľskej gramotnosti, k zefektívneniu vyučovania, rozvíjaniu tvorivosti a komunikačných zručností. Realizujú sa formou zážitkových čítaní s využitím netradičných foriem. Odrážajú a rozširujú potreby vzdelávacieho procesu, najmä hodín slovenského jazyka a literatúry. Sú určené pre triedne kolektívy a patria medzi najčastejšie využívané aktivity pobočky.

 

INFORMAČNÁ PRÍPRAVA PRE MŠ

Prípravné ročníky materských škôl vyžívajú možnosť pravidelnej návštevy knižnice formou cyklu informačnej prípravy. Deti získajú poznatky o knihe a jej vzniku, o správnom postupe pri vypožičiavaní kníh, spisovateľoch a ilustrátoroch hravou formou.

 

PRÁZDNINY V KNIŽNICI

Počas letných prázdnin, každú stredu v doobedňajších hodinách, môžu detskí čitatelia stráviť príjemné chvíle v pobočke knižnice na ZŠ Družicová. Na rozdiel od ostatných školských pobočiek knižnice, výhodou tejto je samostatný vchod, ktorý umožňuje fungovanie knižnice aj počas letných prázdnin. Čitatelia tak môžu využívať nielen výpožičné služby, ale aj tvorivé dielne a nevšedný, zábavný program pre deti, ktorý knižnica ponúka na trávenie voľného času.

 

NOC S ANDERSENOM

Toto výnimočné podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti výročia narodenia slávneho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena a nesie sa v duchu pozitívneho vzťahu k čítaniu a láske ku knihám. Pre zúčastnené deti je program a nocovanie v knižnici veľkým zážitkom. Noc s Andersenom je medzinárodným podujatím, do ktorého sa zapájajú knižnice zo Slovenska, Česka, Nemecka, Poľska, Slovinská  a iných krajín. Prebieha každý rok z piatka na sobotu koncom marca alebo začiatkom apríla. Podujatie sa realizuje pre uzavretú, vopred dohodnutú skupinu detí zo ZŠ Družicová.

 

KRÁĽ ČITATEĽOV

Súťaž o titul Kráľa čitateľov Knižnice pre mládež mesta Košice je vyhlasovaná každoročne. Hľadá toho najodvážnejšieho a najsčítanejšieho adepta z radu našich čitateľov, ktorý na seba prevezme všetky kráľovské povinnosti. Kráľ alebo kráľovná nás sprevádza na aktivitách knižnice a reprezentuje knižnicu aj na celoslovenskom sneme kráľov čitateľov. Pozostáva z viacerých súťažných kôl. V prvom kole sa stretávajú čitatelia každej pobočky knižnice, aby si medzi sebou v rámci svojej pobočky zmerali sily. Z nich víťazí jeden čitateľ za každú pobočku a postupuje do ďalšieho kola. Vo finálovom kole sa rozhodne o celkovom víťazovi knižnice na území mesta. Súťaž je určená pre žiakov 6. – 7. ročníka ZŠ a nižších tried osemročných gymnázií. Víťaz pobočky ZŠ Družicová má počas roka, až do zvolenia nového víťaza, privilégium označiť knihy, ktoré počas svojho kraľovania prečítal, symbolom kráľovskej korunky umiestnenej na chrbte knihy.

Umiestnenie na pobočke knižnice ZŠ Družicová :

2013    Radka Le Canhová

2014    Dávid Görcsös         

2015    Miroslav Serej


PO STOPÁCH KOŠICKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ

Podujatie je venované Dňu mesta Košice a je určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Ide o súťažno-zábavné dopoludnie, pri ktorom  sa deti nielen zabavia, ale aj spoznajú históriu Košíc a navštívia niektoré zaujímavé pamiatky mesta. Realizuje sa v mesiaci máj v spolupráci s pani učiteľkou Barkóciovou.

 

ROZPRÁVKOVÝ SVET PAVLA DOBŠINSKÉHO

V posledný mesiac školského roka sa koná finále projektu Rozprávkový svet Pavla Dobšinského. V máji mu predchádza semifinále. Do tohto projektu sa zapájajú deti 1. stupňa ZŠ spolu so svojimi pedagógmi. Cieľom projektu je spoznať rozprávky najväčšieho zberateľa ľudových rozprávok na Slovensku – Pavla Dobšinského. Počas celého školského roka deti čítajú jeho rozprávky, aby sa mohli v semifinálovom kole popasovať s rozprávkovými úlohami. Z každej triedy v ročníku postupuje jedno víťazné družstvo do veľkého finále. Projekt v 1. ročníku sprevádza výtvarná súťaž ilustrácií rozprávok, z ktorými sa môžeme stretnúť najprv v priestoroch školy a neskôr v knižnici. Najkrajšie ilustrácie sú odmenené.

V 2. ročníku vstupuje do výberu finalistov divoká karta, ktorej úlohou je posunúť jednotlivca do  víťazného družstva za triedu v semifinále.

Umiestnenie :

2014    1. miesto        1. D

            2. miesto        1. A

            3. miesto        1. C

            4. miesto        1. B

2015

 

ČÍTA CELÁ RODINA

Literárny festival Číta celá rodina je každoročne zameraný na podporu čítania a to s osobitným dôrazom na čítanie v rodinách. Jeho špecifikom zostáva rodinný charakter, ktorý je umocnený prítomnosťou rodinných príslušníkov tvorcov detských kníh, ktorí na veľkú radosť prítomných čitateľov veľmi radi poodhalia aj vtipné momenty z prísne stráženého súkromia svojich rodičov – spisovateľov.

V roku 2014 bol literárny festival uchopený vskutku netradične – na vybraných školách sa dňa 17. októbra uskutočnilo čítanie počas celého dňa, cez hodiny, cez prestávky a na rôznych miestach. ZŠ Družicová bola jednou zo siedmich škôl, ktoré sa do projektu Škola, ktorá číta, úspešne zapojila. Počas celého dňa si deti mohli užiť prítomnosť spisovateľ Romana Brata od skorého rána až do neskorého popoludnia.

Hostia :

2012    Oľga Feldeková

2013    Gabriela Futová

2014    Roman Brat

 

VIANOČNÁ KNIŽKA SA OTVÁRA

Tento projekt je zameraný na predvianočné stretnutia spisovateľov a ilustrátorov s čitateľmi. Počas takmer troch týždňov sa na rozličných pobočkách knižnice i mimo nej konajú autorské besedy.

V rámci Vianočnej knižky vydáva knižnica bulletin odporúčajúcej literatúry pre deti a mládež. Bulletin je určený najmä rodičom, ale poslúži aj pedagogickým pracovníkom. Je vhodným pomocníkom pri výbere knižných vianočných darčekov pre deti rôzneho veku od 1 až do 15 rokov. Zahŕňa kvalitnú literatúru pre deti a mládež, ktorá je na našom knižnom trhu a zároveň obsahuje stručnú anotáciu jednotlivých diel. Bulletin je k dispozícii bezplatne na požiadanie v pobočke knižnice.

Hostia :

2012    Alžbeta Verešpejová

2013    Andrea Gregušová 

 

LITERÁRNE KOŠICE JÁNA ŠTIAVNICKÉHO

Dlhoročná a tradičná autorská literárna súťaž pre detských autorov, žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií. Vôbec po prvýkrát bola vyhlásená už v roku 1995. Témy súťaže vyhlasuje Knižnica pre mládež v marci príslušného roka a sú zverejnené aj v priestoroch pobočky knižnice ZŠ Družicová. Práce detských autorov hodnotí odborná porota  a vyhlásenie výsledkov prebieha v rámci Dní mesta Košice.

 

VEČERNÍČKOVÉ ČÍTANIE

Ide o komunitné podujatie pre rozličné skupiny ako sú deti a ich rodičia, deti a seniori, deti a učitelia, zdravé a handicapované deti alebo deti jednej či viacerých tried, ktorých niečo spája. Cieľom je posilňovať vzájomné vzťahy týchto skupín a ukázať možnosti ako sa dá zatraktívniť dieťaťu čítanie a iné aktivity spojené s knihou. Podujatie sa zvyčajne koná v podvečerných hodinách.

2013    Kde bolo, tam bolo, žil raz rozprávkový kráľ – večerníčkové čítanie pre deti a ich rodičov pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky.

2013    Pod pirátskou vlajkou – večerníčkové čítanie pre deti pri príležitosti MDD

 

AUTORSKÉ BESEDY

Knižnica príležitostne usporadúva autorské besedy so súčasnými slovenskými spisovateľmi, ilustrátormi alebo inými zaujímavými osobnosťami.

Hostia :

Daniel Hevier

Peter Karpinský

Valentín Šefčík

Peter Holka

Karol Seman

 

Info pre rodičov


  • NOVINKA
    Elektronická prihláška do 1.ročníka na školský rok 2019/2020 je k dispozícií na našej edupage stránke https://zsdruzicovake.edupage.org
    Vypíšte elektronicky podľa pokynov.
  • Testovanie žiakov 9. ročníka 3.4.2019. Základné informácie
  • zber papiera: 8.4.- 13.4.2019
pondelok- piatok: 7:00 - 8:00
  14:00 - 16:00
sobota: 8:00 - 12:00
papier je potrebné poriadne zviazať!

Termíny triednych aktívov v školskom roku 2018/2019: 18.06.2019 so začiatkom o 17.00h.
Stretnutie predsedov TA bude o 16.20 h v jedálni školy.


Rada rodičov

Zápisnica RRZ 16-04-2019
Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Darujte 2% z dane

Chcete aj Vy pomôcť zlepšiť podmienky na štúdium, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet RZ pri ZŠ Družicová 4.