Rada rodičov

OZNÁMENIE

Vážení rodičia, dňa 29.9.2020 o 17,00 hod. sa uskutočnia voľby za člena Rady školy za rodičov žiakov.

Členov rady školy si rodičia zvolia spomedzi seba. Kandidovať za rodičov môže iba jeden zo zákonných zástupcov žiaka.

Košice, 24.9.2020


V prípade svojho záujmu o kandidatúru vyplňte vyjadrenie (na stiahnutie v PDF)  a podľa uvedených pokynov odovzdajte.

Toto oznámenie, riadne vyplnené a podpísané, odovzdá rodič žiaka školy do 29.9.2020 do 09.00 hod. riaditeľovi školy.

Bližšie informácie - osobne alebo na tel.č.: 055/ 6 740 238.Informácie RZ pri ZŠ Družicová:
 

Názov: SRRZ - RZ pri ZŠ
ADRESA SÍDLA: Družicová 4, 040 12 Košice
IČO/SID: 17319617 / 0881

 

Výbor v šk. roku 2020-2021:

predseda: Jozef Skonc
podpredseda: Svetlana Sobinovská
tajomníčka: Bibiána Borodáč Vargová
hospodár: Lucia Knižková
predseda revíznej komisie: Jana Gomoľová

 

Rada rodičovského združenia (predsedovia triednych aktívov) školský rok 2020/2021:

1.A: Štefan Guth
1.B: Michaela Šofová
1.C: Nikola Vasilik
1.D: Martina Miklošová

2.A: Andrea Svobodová Gajdošová

2.B: Monika Janková
2.C: Stanislava Maľarčíková

 

3.A: Diana Veselská

3.B: Cyril Závadský

3.C: Štefánia Köverová
3.D: Zuzana Dudičová

4.A: Adriana Suchá
4.B: Alena Kováčová
4.C: Peter Kovác

5.A: Svetlana Sobinovská
5.B: Andrea Sipská
5.C: Marianna Palenčarová

6.A: Zuzana Tóthová
6.B: Jana Gomoľová
6.C: Roman Borik

7.A: Lívia Takáčová

7.B: Beáta Deverová

7.C: Jozef Skonc

8.A: Bibiána Borodáč Vargová

8.B: Patrícia Faturová

8.C: Lucia Knižková

9.B: Martina Žugecová

9.C: Lenka Ivaňáková

 


Na stiahnutie

Zápisnica RRZ 29-09-2020
Štatút rodičovského združenia (PDF)

Stanovy rodičovského združenia (PDF)

 

Informácia o spôsobe platenia jednorazového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2020/ 2021

Vážený rodič, podporte prosím aktivity žiakov školy ako sú Karneval, Mikuláš, Vianočná akadémia, Deň detí, športové a vedomostné súťaže, a to úhradou  jednorazového rodičovského príspevku za Vaše dieťa v školskom roku 2020/2021. V tomto príspevku je zahrnuté aj úrazové poistenie žiaka na celý rok.

Na základe schválenia Rady rodičovského združenia z 29.09.2020 je v školskom roku 2020/2021 výška jednorazového rodičovského príspevku:
- 9,00 Eur .... za prvé dieťa;
- 5,00 Eur .... za druhé a každé ďalšie dieťa.

Rodičovský príspevok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na:
- číslo účtu: SK23 0900 0000 0004 4804 4917, SRRZ-RZ pri ZŠ, Družicová 4, 040 12 Košice;
- do správy pre prijímateľa uveďte: meno, priezvisko a triedu žiaka.


Ak platíte naraz za viac detí, do správy pre prijímateľa zapíšte meno a priezvisko dieťaťa, jeho triedu a uveďte aj triedy, do ktorých chodia ostatní súrodenci (napr. Jožko Púčik 3.C, 5.A, 7.B). Len tak budeme môcť identifikovať platcu rodičovského príspevku.

Aj vďaka Vášmu príspevku spoločne so školou plnohodnotne zabezpečíme priebeh aktivít našich detí v aktuálnom školskom roku.

Za všetky deti zo ZŠ Družicová Vám ďakujeme.

Rada RZ ZŠ Družicová 4, Košice

Nový rok 2020/2021

Pokyny pre rodičov a žiakov nájdete v sekcii O škole - šk. rok 2020/2021
Informácie pre stravníkov v šk. jedálni nájdete v sekcii Jedáleň - Informácie

Info pre rodičov

Rada rodičov

Informácie o vzdelávaní na škole od 5.10.2020
Zápisnica RRZ 29-09-2020


Od 26.10.2020 je mimoriadne prerušenie výučby Rozhodnutím Ministerstva školstva z 23.10.2020
Žiaci 5.-9. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie ( informácie budú doplnené dodatočne)
Zmeny v jesenných prázdninách sú v rozhodnutí Ministerstva školstva.

Voľné pracovné miesta

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.