Žiadame rodičov 1.-4. ročníka, aby v prípade karantény nezabudli odhlásiť žiakov zo stravy u vedúcej školskej jedálne telefonicky, alebo e-mailom na adresu
sj@zsdruzicova4.sk najneskôr v pondelok 2.11.2020 do 11.00h. Ďakujeme. 

Prihlasovanie na stravu v školskom roku 2020/2021

Nižšie pribudol formulár na stiahnutie (zápisný lístok, prihláška na stravu), pre vaše dieťa na školský rok 2020/2021. Táto prihláška je záväzná a je potrebné ju vyplniť, podpísať a doručiť do školskej jedálne, alebo nechať na vrátnici školy najneskôr do 31.8.2020. Vyplnenú a podpísanú prihlášku viete poslať aj emailom na: sj@zsdruzicova4.sk.
 
Postup pre prihlásenie dieťaťa na stravu:
  1. zákonný zástupca vyplní prihlášku, podpíše a odošle ju
  2. v deň nástupu do školy si nový žiaci prídu ku vedúcej školskej jedálni vyzdvihnúť čip, ktorý je zadarmo. Týka sa to hlavne prvákov a nových žiakov, pretože ostatní naši žiaci už čipy majú. Čipy žiaci dostávajú pri prvotnom prihlásení na obedy a majú ho až kým neopustia našu školu. Ak ho mechanicky poškodia, alebo stratia, je nutné si zakúpiť nový čip a to v hodnote 2€. Čip slúži na evidenciu a tiež kvôli rôznym vyučtovaniam stravníkov, kvôli štátnej dotácií. Bez aktívného čipu nevieme dieťaťu poskytnúť obed.
Diétne stravovanie: prosím rodičov, ktorých detí majú lekárom potvrdenú diétu (naša škola varí len bezlepkovú diétu), aby počas prázdnin si vybavili potvrdenie od odborného lekára (gastro.........), potvrdenie od všeobecného lekára neplatí.
 
Donáška stravy: je potrebné si počas prázdnin požiadať o donášku stravy Mesto Košice a spolu so žiadosťou zaslať aj potvrdenie od odborného lekára (napr. alergici, rôzne potravinové intolerancie).

Zápisný lístok - prihláška na stravu (DOC).


Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov

     S účinnosťou od 1.9.2019 podľa ods. 8 s a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške 0,03 € za každý odstravovaný deň, na školský rok to vychádza v priemere cca 6€, ktoré treba uhradiť v septembri 2020, na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov. Pre základné školy doplácajú len žiaci II. stupňa 0,03€. 1,20€ je dotácia poskytnutá štátom. ( viď tabuľka ) 

od 6 do 11 rokov I. stupeň

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
1. pásmo 0,56 0,46 1,08 0,31 0,68 3,09
2. pásmo 0,59 0,49 1,15 0,33 0,72 3,28
3. pásmo 0,62 0,52 1,21 0,35 0,76 3,46

od 11 do 15 rokov  II.stupeň

Základná škola Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu
1. pásmo 0,60  0,50 1,16 0,33 0,73 3,32
2. pásmo 0,63 0,53 1,23 0,35 0,77 3,51
3. pásmo 0,67 0,56 1,30 0,37 0,82 3,72
 
 

Usmernenie k školskému stravovaniu v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia,  chceli by sme Vás upozorniť na zmeny v školskom roku 2020/2021.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti , čiže bolo prítomné na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu.

Do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu je možné zahrnúť len deti, ktoré rodič prihlási na stravu na základe zápisného lístka stravníka
Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude.

Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie len obeda.
V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, čiže žiak nebol na vyučovaní v základnej škole je povinný sa zo stravy odhlásiť.
Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné 24 hodín vopred.
Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa  zo stravy.
V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti.

Informácie týkajúce sa dietného stravovania alebo donášky stravy podáva vedúca ŠJ.


Organizačné pokyny

Od školského roku 2019/2020, program školskej jedálne korešponduje s domovým čipovým systémom, ktorý je umiestnený na vrátnici školy.
Čipy žiaci dostanú zadarmo, ktoré budú v zálohe.
Pri odchode zo školy čipy vrátia vedúcej ŠJ.
V prípade straty čipu, alebo mechanického poškodenia žiak musí si zakúpiť nový čip v sume 2 eura.

Stravné sa uhrádza trvalým príkazom, internetbankingom alebo šekom:
- IBAN: SK90 5600 0000 0005 0399 3008

Cena stravného od 1.9.2019
- I. stupeň ZŠ ......................... 1,15 eur
- II. stupeň ZŠ ........................ 1,23 eur
- Dospelí ........................ 1,33 eur

Diétna strava od 1.9.2019
- I. stupeň ZŠ ......................... 1,38 eur
- II. stupeň ZŠ ........................ 1,48 eur
- Dospelí ......................... 1,60 eur

Jedálne lístky nájdete:
- www.eskoly.sk


 

Info pre rodičov

Návrat žiakov do škôl

Vážení rodičia.

S účinnosťou od 19. apríla 2021 je obnovené v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 školské vyučovanie

S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach.

Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21.apríla 2021 https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
Podmienky nástupu žiakov a zamestnancov do škôl , platné aj od 26.04.2021 sú v prílohách.

Vzdelávanie žiakov počas adaptačného obdobia bude prebiehať v upravenom režime. Žiaci dostanú priestor na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce. Cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stres a vytvoriť bezpečné prostredie.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zápis do 1. ročníka


Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/22 bude prebiehať len elektonickou formou do 30.04.2021
Základné informácie o zápise pre rodičov a elektronickú prihlášku nájdete ⇒ TU.

Oznamujeme rodičom, ktorí nemajú možnosť zaslať prihlášku do 1. ročníka elektronicky, že papierové prihlášky na vyplnenie aj pokyny sú k dispozícii na vrátnici školy, pondelok až piatok od 07.30 do 14.00 do 30.04.2021.
Pre vstup do školy je potrebné sa preukázať platným potvrdením o negatívnom RT-PCR teste, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, nie starším ako 7 dní

Pozrite si, na čo sa v našej škole môžete tešiť. ⇒ TUEurópsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.