Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022

Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). 

Rodič,  je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

Povinnosti rodiča

Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode  a odchode žiaka  zo školy  -  prekrytie horných dýchacích ciest.

Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov

PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH

Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Vyučovanie  sa bude prerušovať  len v jednotlivých triedach, nie v celej škole.

Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 

Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

 VÝNIMKY Z KARANTÉNY

Rodič môže oznámiť škole, ideálne čo najskôr ak sú to :

- žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní 

 - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia    Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2)

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s povolením riaditeľa školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“(Príloha č. 3)

 

                                                                                    Mgr. Jozef Varga, riaditeľ školy

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.