Školský podporný tím

Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice
Kontakt: 055 674 02 60
 

Výchovná poradkyňa Mgr. Amália Barkóciová

Konzultačné hodiny pre rodičov: 

každú stredu od 10:00 do 15:00 a každý piatok od 11:00 do 13:00
konzultácie vopred oznámiť: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com
 

Tri základné oblasti poradenstva

1. Osobnostný vývin:
žiak má problémy sám so sebou je neistý, málo sebavedomý, iní žiaci ho využívajú
je nekomunikatívny, trémista. nevie si nájsť miesto v kolektíve
2. Vzdelávací vývin:
prospechovo slabí žiaci, žiaci s poruchami učenia, s poruchami správania, nadaní žiaci
3. Profesijná a kariérna oblasť: - poradenstvo pri výbere profesie
prehľad možností štúdia na stredných školách
 

Školská špeciálna pedagogička Mgr. Tatiana Kollár


Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov:
PO:      13,00 – 14,00
UT:      13,00 – 14,00
ST:      10,00 – 15,00
ŠT:      13,00 – 14,00

Odporúčam záujem o konzultácie oznámiť vopred telefonicky, alebo mailom: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so ZZ na bežnej škole, poskytuje odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho alebo skupinového poradenstva, intervencie žiakom s vývinovými poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchou správania a emocionality a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch aktivity a pozornosti. Reedukácia žiaka je realizovaná v miestnosti špeciálneho pedagóga po dohode s triednym učiteľom a rodičom.
Vypracováva individuálne vzdelávacie programy, v procese vyučovania poskytuje žiakom individuálne špeciálno-pedagogické a terapeutické služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným a pedagogickým zamestnancom školy i rodičom. Spolupracuje s poradenskými zariadeniami ako CPP a ŠPP, lekármi a inými odborníkmi podľa potreby. Špeciálnopedagogická intervencia je zameraná na súčasné požiadavky Testovania  9 a je zameraná na čítanie s porozumením, na kvalitatívnu stránku písomného prejavu a matematických zručností.

Kontakt: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com
 
 

Školská psychologička Mgr. Erika Sasáková

Konzultačné hodiny pre rodičov:
 Streda: 10:00 -14:30 – záujem o konzultáciu prosím oznámte vopred mailom: erika.sasakova@zsdruzicova4.sk
 
Školská psychologička vykonáva individuálne i skupinové poradenské a konzultačné činnosti, preventívne činnosti, intervenčné činnosti a orientačnú diagnostiku s cieľom podpory psychického zdravia, žiadúceho správania a sebarozvoja žiakov. Konzultačnú a poradenskú činnosť poskytuje tiež rodičom žiakov alebo ich zákonným zástupcom, pedagógom a ďalším zamestnancom školy.
Škola je miestom, kde deti trávia veľkú časť svojho dňa, preto je dôležité, aby sa v nej cítili príjemné mali tie najlepšie možné podmienky na napĺňanie svojho potenciálu.
Kedy môžete vyhľadať školskú psychologičku?
- ak má žiak ťažkosti v učení všeobecne alebo ťažkosti v oblasti konkrétneho predmetu
- ak sa u žiaka prejavujú ťažkosti v správaní alebo nevšedné správanie
- ak má žiak ťažkosti so zaradením sa do kolektívu alebo iné ťažkosti sociálneho charakteru
- ak sa u žiaka objavujú ťažkosti súvisiace s prežívaním emócií (neprimeraná plačlivosť, hnev, úbytok pozitívneho prežívania a iné)
- ak sú v živote žiaka prítomné iné skutočnosti, ktoré zasahujú do jeho správania a prežívania alebo ovplyvňujú jeho schopnosť plniť svoje úlohy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, či akokoľvek inak naňho negatívne vplývajú
- a iné

Aké sú podmienky psychologickej starostlivosti?
- o poskytnutie psychologických služieb môže požiadať žiak, pedagóg alebo zákonný zástupca žiaka
- psychologické služby sú bezplatné
- psychologické služby sa realizujú v priestoroch školy
- informácie získané pri práci psychológa majú dôverný charakter
 
Milý žiak, milá žiačka,
ak ťa niečo trápi, máš pocit, že je toho na teba veľa, ak ti niekto ubližuje, ak sa ti ťažko učí alebo ak sa jednoducho potrebuješ o niečom porozprávať, či sa niekomu zdôveriť, moje dvere sú pre teba vždy otvorené. To, ako sa cítiš a čo prežívaš je dôležité a väčšina problémov sa oveľa ľahšie rieši, keď sú ešte v zárodku, preto sa nikdy neboj za mnou prísť a neodkladaj to na neskôr. Ak aj nie si v škole, môžeš ma kontaktovať online prostredníctvom vyššie uvedeného mailu.
 

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty