Učitelia v školskom roku 2018/2019

 

Trieda

Triedny učiteľ

Trieda

Triedny učiteľ

1.A

PaedDr. Pállová Anna

5.A

Mgr. Tomášová Erika

1.B

Mgr. Čierna Nina

5.B

Mgr. Mižurová Silvia

1.C

Mgr. Kuľbagová Anna

5.C

Mgr. Špinerová Daniela

1.D

Mgr. Popovičová Katarína

6.A Mgr. Hurlak Lucia
2.A

Mgr. Oberleová Lenka, DiS.art.

6.B

Mgr. Schützová Soňa

2.B

Mgr. Fábiková Mária

6.C

Mgr. Forraiová Simona

2.C

Mgr. Gabániová Anna

7.A

Mgr. Mravcová Eva

3.A

Mgr. Háková Anna

7.B

Mgr. Gupko  Lenka

3.B

Mgr. Počatková Monika

7.C

Mgr. Katingerová  Mária

3.C

Mgr. Thiessen Milena

8.A

PhDr. Pirníková  Lucia

3.D

Mgr. Bezegová Jan

8.B Mgr. Vašková Dana

4.A

Mgr. Hrčková Martina

8.C

RNDr. Denisová Tatiana

4.B

Mgr. Kočišová Martina

9.B

Mgr. Jobbágy Martina

4.C

PaedDr. Bérešová Jana

9.C

PaedDr. Repovská Alena

 

 
Učitelia bez triednictva:
v ročníkoch 1. – 4.
Mgr. Takács Jozef
ThDr. Žigová Terézia, PhD.

v ročníkoch 5. – 9.
Mgr.  Luco Jozef                                                                    
Mgr. Pancuráková Michaela
Ing. Gabašová Martina                                      
Mgr. Malý Lukáš
PaedDr. Januvková Mária
Mgr. Timková Mária
Mgr. Sroková Vlasta

Školský klub detí
Kulová Blažena
Zajacová Renáta
Takácsová Štefánia
Zimovčáková Darina
Špačková Anna
Mgr. Csontos Štefan
Ing. Šofránková Karla
Mižíková Denisa
Mgr. Čechová Jana


Výchovná poradkyňa:
Mgr. Barkóciová Amália
e-mail: vychovnyporadca.druzicova4@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Nižníková Tatiana
e-mail: specialnypedagog.druzicova4@gmail.com

Info pre rodičov

Návrat žiakov do škôl

Vážení rodičia.

S účinnosťou od 19. apríla 2021 je obnovené v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 školské vyučovanie

S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach.

Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21.apríla 2021 https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
Podmienky nástupu žiakov a zamestnancov do škôl , platné aj od 26.04.2021 sú v prílohách.

Vzdelávanie žiakov počas adaptačného obdobia bude prebiehať v upravenom režime. Žiaci dostanú priestor na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce. Cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stres a vytvoriť bezpečné prostredie.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zápis do 1. ročníka


Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/22 bude prebiehať len elektonickou formou do 30.04.2021
Základné informácie o zápise pre rodičov a elektronickú prihlášku nájdete ⇒ TU.

Oznamujeme rodičom, ktorí nemajú možnosť zaslať prihlášku do 1. ročníka elektronicky, že papierové prihlášky na vyplnenie aj pokyny sú k dispozícii na vrátnici školy, pondelok až piatok od 07.30 do 14.00 do 30.04.2021.
Pre vstup do školy je potrebné sa preukázať platným potvrdením o negatívnom RT-PCR teste, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, nie starším ako 7 dní

Pozrite si, na čo sa v našej škole môžete tešiť. ⇒ TUEurópsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.