Voľné pracovné miesta

Informácia o voľnom pracovnom mieste - školský psychológ


Základná škola Družicová 4, 040 12  Košice
Informácia o voľnom pracovnom mieste 

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na od septembra 2023

Pozícia: školský psychológ

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Družicová 4, Košice

Kontakt: 055/674 02 38 , email: zsdruzicova4@zsdruzicova4.sk  

Kvalifikačné predpoklady: 
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie práce na PC
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti


Platové náležitosti: 
Podľa zákona č. 553/203 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Požadovaná prax: Bez požadovanej praxe

Zoznam požadovaných dokladov: 
1. Žiadosť 
2. Profesijný životopis 
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 


Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom, alebo osobne do 31.08.2023 na riaditeľstvo školy. 

Mgr. Jozef Varga 
riaditeľ školy

Informácia o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent


Základná škola Družicová 4, 040 12 Košice
Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto od septembra 2023

Pozícia: pedagogický asistent

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Družicová 4, Košice

Kontakt: 055/674 02 38 , email: zsdruzicova4@zsdruzicova4.sk

Kvalifikačné predpoklady:
- stredoškolské vzdelanie s maturitou
- ukončené pedagogické vzdelanie, alebo vzdelanie v neučiteľských študijných programoch s doplnením pedagogickej spôsobilosti.

Platové náležitosti:
Podľa zákona č. 553/203 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadovaná prax: Bez požadovanej praxe

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom, alebo osobne do 10.09.2023 na riaditeľstvo školy.

Mgr. Jozef Varga
riaditeľ školy

Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ II. stupňa v aprobácii Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk


Základná škola Družicová 4, 040 12  Košice
Informácia o voľnom pracovnom mieste 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto od októbra 2023

Pozícia: učiteľ druhého stupňa

Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Družicová 4, Košice

Kontakt: 055/674 02 38 , email: zsdruzicova4@zsdruzicova4.sk  

Kvalifikačné predpoklady: 
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie práce na PC word, excel, internet, interaktívna tabuľa
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi
Platové náležitosti: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadovaná prax: Bez požadovanej praxe, aj začínajúci učiteľ
Zoznam požadovaných dokladov: 
1. Žiadosť 
2. Profesijný životopis 
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom, alebo osobne do 15.09.2023 na riaditeľstvo školy. 

Mgr. Jozef Varga 
riaditeľ školy

Voľno 4.10.2023

Riaditeľ ZŠ Družicová 4 v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č 245/2008 o výchove a vzdelávaní, poskytuje voľno pre žiakov školy na 04.10.2023 (streda). 
Riaditeľské voľno sa udeľuje z prevádzkových a organizačných dôvodov. 
Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 05.10.2023. 

Ponuka krúžkov 2023/2024

Ponuka krúžkov pre nový šk. rok 2023/2024 na STIAHNUTIE.

Info pre rodičov

Informácia o spôsobe platenia jednorazového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2023/2024. Viac informácií v Rada rodičov. Zápisnica z 12.09.2023 na stiahnutie.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.