Výchovno-vzdelávací proces v ŠKD

Hlavnou činnosťou ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, ďalej na oddychovú a relaxačnú činnosť.

 

Edukačná činnosť v čase mimo vyučovania sa v našom ŠKD realizujeme v týchto tematických oblastiach výchovy:

  • vzdelávacia
  • spoločensko-vedná
  • pracovno-technická
  • prírodovedno-environmentálna
  • esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
  • elovýchovná, zdravotná a športová
Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy: prosociálnu, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu.

 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší rozvoj osobnosti.

 

Dlhodobé ciele ŠKD

K dlhodobým cieľom nášho ŠKD patrí rozvíjať u detí schopnosť aktívneho trávenia voľného času a vybaviť ich dostatkom námetov pre jeho naplnenie; pestovať v deťoch pocit spolupatričnosti so živou i neživou prírodou a vytvárať základy pre zodpovedný postoj k životnému prostrediu; viesť deti k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúre, učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi; pripraviť deti aktívne rozvíjať a chrániť svoje fyzické, duševné a sociálne zdravie; podnecovať deti k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov; viesť deti k všestrannej a účinnej komunikácii; rozvíjať u detí schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy vlastné a druhých.

Obsah výchovy a vzdelávania:

➢ Vzdelávacia činnosť
Dieťa získava kompetencie k učeniu, riešeniu problémov, komunikatívne: vedome eliminuje rušivé podnety a vytvára si optimálne podmienky pre učenie, vyhľadáva a triedi informácie a efektívne ich využíva v procese učenia, hľadá rôzne varianty riešenia problémov a nenechá sa odradiť prípadným neúspechom, vytrvalo hľadá riešenie problémov pri práci, v skupine formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory.

➢ Spoločensko-vedná činnosť
Dieťa získava kompetencie občianske, komunikatívne, sociálne: pozná základné spoločenské formy správania, uplatňuje kolektívne cítenie, tvorí priateľské a bezkonfliktné vzťahy s inými deťmi, pri práci v skupine formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory. Vedieme deti k vzájomnej pomoci, ochote pomoci slabším a mladším deťom, vzájomnému rešpektu a tolerancii.

➢ Pracovno-technická činnosť
Dieťa získava kompetencie pracovné, sociálne, personálne, k riešeniu problémov: svoje pracovné miesto udržiava v poriadku, dokáže si zorganizovať pracovný priestor a postup práce, prácu dokončí vyhodnocuje výsledky svojej práce, nenechá sa odradiť prípadným nezdarom, oceňuje ostatné deti za dobrú prácu

➢ Prírodno-environmentálna činnosť
Dieťa získava kompetencie občianske, k riešeniu problémov, k naplneniu voľného času: vníma krásy prírody a cielene sa o ne stará, chápe základné ekologické súvislosti a rešpektuje požiadavky na ochranu životného prostredia, uvedomuje si zodpovednosť za svoje rozhodnutia, vytvára návyky pre udržanie zdravého životného štýlu.

➢ Esteticko-výchovná činnosť
Dieťa získava kompetencie k naplneniu voľného času: rešpektuje, chráni a ocení tradície a kultúrne dedičstvo, rozvíja si hudobné vnímanie, estetický prejav, zručnosť, vytrvalosť, získava základy výtvarnej tvorby a vie získané zručnosti tvorivo využiť, pozná jednoduché textové zdroje pre učenie (časopisy ako zdroj ilustrácií a literárnych textov, knihy ako zdroj poézie, prózy a dramatických predlôh).

➢ Telovýchovná, dopravná, odpočinková činnosť
Dieťa získava kompetencie sociálne, občianske k naplneniu voľného času: rozvíja vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť, silu používa bezpečné športové vybavenie, dodržuje vymedzené pravidlá, rozvíja schopnosť aktívneho trávenia voľného času. Podporujeme zdravú súťaživosť a umenie vyhrať i prijať porážku.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty