Organizácia ŠKD


Oddelenie ŠKD

Vychovávateľ/ka

Deti z tried

 

 

 

1.oddelenie

Mgr. Mária Kostrošová

1.C + časť 4.A

2.oddelenie

Alena Kiráľová

1.A + časť 4.A

3.oddelenie

Mgr. Štefan Csontos

4.C + časť 4.A

4.oddelenie

Blažena Kulová, vedúca ŠKD

3.B + časť 4.D

5.oddelenie

Denisa Mižíková

2.C + časť 3.C

6.oddelenie

Lucia Korpala Saksová

2.A + časť 3.C

7.oddelenie

Bc. Štefánia Takácsová

1.B + časť 4.A

8.oddelenie

Mgr. Ingrida Jakubišinová

2.D + časť 3.C

9.oddelenie

Renáta Zajacová

2.B + časť 3.C

10.oddelenie

PhDr.. Jana Čechová

3.A + časť 4.D


Režim dňa

6.00 - 7.30
Ranné schádzanie detí

  • Rozhovory, spoločenské hry, hry s hračkami, čítanie a pozeranie rozprávok, individuálne hry podľa výberu detí. O 7.40 pod dozorom vychovávateľky odchod detí do tried.

 

11.40 - 12.45
Hygienické návyky, obed

 

12.45-13.15
Odpočinkové činnosti

  • Odpočinkové a relaxačné hry /ilustrácie, stolové hry, dramatické improvizácie, prezeranie detských kníh a časopisov, hry na koberci, hry s hračkami, neformálna diskusia s deťmi, tvorivé hry.

 

13.15 - 14.00
Výchovno-vzdelávacie aktivity

  • V tematických oblastiach výchovy: spoločensko-vedná oblasť; prírodovedno-environmentálna oblasť; esteticko-výchovná oblasť; pracovno-technická oblasť; telovýchovná, zdravotná a športová oblasť.

 

14.00 - 15.00
Rekreačné činnosti

  • Výdatné pohybové aktivity, ktoré deti vykonávajú podľa možnosti na školskom dvore, na ihrisku, na preliezkach. V prípade nepriaznivého počasia v telocvični alebo v triede formou pohybových hier.

 

15.00 - 15.15
Olovrant

 

15.15 - 16.00
Príprava na vyučovanie

  • Vzdelávacia oblasť výchovy vo formách: didaktické hry, jazykolamy,  osemsmerovky, ústna príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh.

 

16.00 – 17.00
Individuálne činnosti, odchody detí

  • Spoločenské a stolové hry, voľné hry, relaxácia, kreslenie, odchod detí domov.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty