Štatút ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ Družicová 4 Košice

 

ŠTATÚT ŠKD

 

I. ČASŤ

Úvodné ustanovenie

Školský klub detí  je zriadený ako súčasť ZŠ Družicová 4 Košice. Postavenie školského klubu detí upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 22/2022 Z.z. o školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach v platnom znení.

 

 

II. ČASŤ

Úlohy a poslanie ŠKD

Školský klub detí (ďalej len ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov. Predmetom činnosti ŠKD je zabezpečenie výchovy, prípravy na vyučovanie a oddychu pre žiakov školy mimo vyučovania.

 

 

III. ČASŤ

Riadenie ŠKD a jeho organizácia

ŠKD  tvoria  oddelenia, v ktorých môže byť zapísaných minimálne 12 a maximálne 26 detí. ŠKD riadi riaditeľ školy a priamym dohľadom poveruje zástupcu riaditeľa ZŠ a vedúcu vychovávateľku ŠKD. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávateľky ŠKD, ktoré sú riadnymi členkami pedagogickej rady pri ZŠ. Vychovávateľky sa zúčastňujú zasadnutia Metodického združenia ŠKD, z ktorých jedna vychovávateľka je vedúca MZ. Výchovnými pracovníkmi ŠKD sú kvalifikované vychovávateľky. Výchovným pracovníkom môže byť ten, kto má odbornú spôsobilosť, je občiansky bezúhonný a morálne vyspelý.

 

 

 

 

 

IV. ČASŤ

Prevádzka školského klubu detí

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov  denne od 6.00 hod. – do 17.00 hod. O prevádzke ŠKD počas prázdnin rozhoduje riaditeľ ZŠ.

 

 

V. ČASŤ

Zaraďovanie detí

O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ základnej školy na základe Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do ŠKD. Dieťa sa prijíma pri zápise do školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Prijatie platí aj na ďalšie roky, nepodáva sa žiadosť každý školský rok, definitívne do 7. septembra príslušného školského roku na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami dieťaťa. Do ŠKD sa zaraďujú deti 1. – 4. ročníka, ktorí sú prihlásené na pravidelnú dochádzku, ak ich rodičia sú zamestnaní.  

 

 

VI. ČASŤ

Dochádzka do ŠKD

Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD oznámi zákonný zástupca dieťaťa vychovávateľke, ktorá ich zaeviduje v osobnom spise dieťaťa. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca dieťaťa výlučne písomne. Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je v osobnom spise uvedené, z ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia zákonných zástupcov. Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD, vždy 3 dni pred 

ukončením mesiaca a to písomne. Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.00 – do 7.30 hod., zodpovedajú zákonní zástupcovia dieťaťa. Po 7.30 hod. vstup do ŠKD nie je možný. Deti odovzdá vychovávateľ službukonajúcemu učiteľovi. Popoludňajší klub je v prevádzke od 16.00 – 17.00 hod. Zákonní zástupcovia si preberajú deti od službukonajúcej vychovávateľky alebo odchádzajú samé domov na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov.  

 

 

 

 

 

 

 

VII. ČASŤ

Financovanie školského klubu detí

Financovanie ŠKD je zabezpečené: 

  • podielovými daňami MMK. 
  • spolufinancovaním zákonných zástupcov detí
  • výška príspevku na činnosť ŠKD je stanovená Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č.237 uznesenie č. 42 zo dňa 15.12.2022 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §10 odst. 3 písm.b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  • toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2023.

 

 

 

 

VIII. ČASŤ

Účinnosť

 Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2023.

  Dokument "Štatút ŠKD" na stiahnutie v PDF

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty