Základná  škola Družicová 4, 040 12 Košice

ŠKOLSKÝ PORIADOK  ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

 

 1. I. Všeobecná časť
 2. II. Príchod do ŠKD
 3. III. Pobyt v ŠKD
 4. IV. Odchod z ŠKD
 5. V. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí
 6. VI. Výchovné opatrenia
 7. VII. Postup pri vylúčení dieťaťa zo ŠKD
 8. VIII. Práva dieťaťa

 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 153 riaditeľ školy vydá školský poriadok školského klubu detí (ďalej ŠKD) po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade. Školský poriadok zverejní riaditeľ na verejne prístupnom mieste v škole preukázateľným spôsobom s ním oboznámi zamestnancov, deti a žiakov a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí a žiakov.

 

Úvodné ustanovenie

Metodické usmernenie č.1/2013 je súčasťou školského poriadku. Je v súlade so:

 • zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov,
 • vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

I. Všeobecná časť

 1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie do ŠKD podanej zákonným zástupcom dieťaťa najneskôr do 30. Júna predchádzajúceho školského roka. Žiaci 1. Ročníka sa zapisujú predbežne pri zápise do 1. Ročníka. Uzávierka prihlasovania je 15. Septembra začínajúceho školského roku.
 2. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.
  1. Oddelenie ŠKD sa zriaďuje, ak sa prihlási najmenej 15 detí na pravidelnú dochádzku. Zruší sa, ak ich počet klesne pod 12.
  2. Zaradenie detí do oddelení zabezpečuje vedúca MZ v spolupráci s ostatnými vychovávateľkami s prihliadnutím na ich individuálne osobitosti a priateľské vzťahy detí.
  3. Do oddelenia ŠKD sa spolu s ostatnými deťmi zaraďujú najviac tri deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za každého žiaka so špeciálnymi VVP sa počet detí v oddelení znižuje o dvoch.
   1. Rodičia pravidelne uhrádzajú príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s prevádzkou ŠKD vždy do 10. v mesiaci. Výšku poplatku určuje zriaďovateľ školského zariadenia. O zníženie alebo odpustenie poplatku môžu požiadať rodičia poberajúci dávku v hmotnej núdzi na základe žiadosti a potvrdenia prostredníctvom tunajšej školy.
   2. Pri zaradení troch a viac súrodencov do ŠKD môže rodič na základe žiadosti požiadať riaditeľa školy o zníženie poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s prevádzkou ŠKD.

5.    Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. V prípade, že rodič nastúpi na materskú a rodičovskú dovolenku, môže dieťa navštevovať ŠKD len ak to dovolia personálne a priestorové podmienky ŠKD. O prijatí resp. neprijatí, či odhlásení zo ŠKD v tomto prípade rozhoduje riaditeľ školy.

 

II. Príchod do ŠKD

 1. Ranné schádzanie je od 6.00 hod. do 7.30 hod.
  1. Po vstupe do budovy sa deti prezujú. Topánky vo vrecúškach a vrchné šatstvo si uložia do pridelených šatňových skriniek.
  2. O 7.40 hod. odprevádzajú vychovávateľky  deti do svojich tried a odovzdávajú ich triednym učiteľkám. Pri odchode z tried skontrolujú či žiaci majú všetky veci.

III. Pobyt v ŠKD

 

 1. Výchovno – vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.
 2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého a dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.
 3. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí.
 4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo vypracujú domáce úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných.
 5. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia.
 6. Súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do školskej jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Vychovávateľka obeduje spolu s deťmi, zároveň vykonáva dozor. Po skončení obeda odchádzajú spoločne s vychovávateľkou.
 7. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, telocvične, ihriská a iné priestory školy.

IV. Odchod z ŠKD

 1. Z klubu sú uvoľňované deti, ktorí navštevujú ZUŠ, krúžky, popoludňajšie vyučovanie a i. podľa pokynov rodičov uvedených na zápisnom lístku.
 2. Deti sú z ŠKD uvoľňovaní za obedom, o 15.00 hod. a 16.00hod. na základe zápisného lístku sami alebo s doprovodom. Sám nesmie opustiť budovu školy.
 3. Deti môžu byť uvoľnení aj v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku. Musia mať lístok od rodičov s dátumom a podpisom. Lístok bez dátumu a podpisu rodiča nebude akceptovaný.
 4. Dieťa, ktoré má prevziať iná osoba ako je uvedené na zápisnom lístku, musí mať písomné poverenie od oprávnenej osoby, ktoré odovzdá vychovávateľke.
 5. Prevádzka ŠKD je vo výnimočných prípadoch zabezpečená do 18.00hod.
 6. Ak si pre dieťa neprídu poverené osoby do 18.00 hod., vychovávateľka sa riadi internými pokynmi riaditeľa školy

V. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

 1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
  1. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu.
  2. Počas popoludňajšieho vyučovania vyučujúci preberá deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom deti uvoľňuje domov, alebo odovzdá vychovávateľke.
  3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.
  4. Ak ŠKD využíva pre svoju činnosť odborné učebne ( cvičná kuchynka, telocvične,..) riadi sa príslušnými pokynmi pre tieto učebne. Vychovávateľka pri ich využití pripomína deťom zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a dbá na ich dodržiavanie.
  5. Deti prihlásené do ŠKD sú poučené o bezpečnosti a ochrane zdravia  a záznam o tomto poučení je uvedený v Prehľade o výchovno – vzdelávacej činnosti jednotlivých oddelení.
  6. Deti sú povinné dodržiavať pravidlá bezpečného správania pri vychádzkach mimo školy, dodržujú pri tom presné pokyny vychovávateľky. Pri prechádzaní cez vozovku zastaví prvá dvojica na kraji chodníka. Na vozovku vstupuje prvá vychovávateľka, terčíkom zastaví premávku a vozovku opúšťa posledná.
  7. Deti šetrne zaobchádzajú s majetkom školy a ŠKD. Pri jeho úmyselnom poškodení je dieťa povinné škodu uhradiť.
  8. Deti sa v ŠKD správajú zdvorilo a ohľaduplne k dospelým a k sebe navzájom. Vychovávateľky nestrpia akékoľvek fyzické a psychické násilie medzi deťmi. Akékoľvek prejavy násilia a šikanovania je nutné prejednať s rodičmi a triednou učiteľkou a vykonať zápis do zošita pedagogického pozorovania triednej učiteľky. Dieťa nesmie tolerovať šikanovanie. Ak je niekto svedkom šikanovania, upozorní a privolá pomoc dospelej osoby.
  9. Oddelenia možno spájať  v prípade nenaplnenosti a  závažných prevádzkových dôvodov. V čase neprítomnosti vychovávateľky môže dôjsť k dočasnému zlúčeniu oddelenia v závislosti od počtu žiakov v oddelení.
  10. Priestory a vybavenie ŠKD zodpovedajú platným normám bezpečnosti práce a ochrany zdravia a sú pravidelne kontrolované.
  11. ŠKD má k dispozícii lekárničku prvej pomoci s potrebným vybavením a zoznamom zdravotných zariadení.
  12. V prípade úrazu alebo choroby je dieťaťu poskytnutá prvá pomoc, rodič je okamžite o tom informovaný. O úraze a poranení je spísaný záznam v zošite evidencie školských úrazov, za prítomnosti rodiča len pri dlhodobej neprítomnosti žiaka.
  13. Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
  14. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá vychovávateľka za deti až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.
  15. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka maximálne 25 detí.
  16. V učebni IKT je zakázané používať iné ako vyučovacie programy, chatovať a navštevovať nevhodné webové stránky.
  17. Dieťa počas pobytu v ŠKD je povinný mať vypnutý mobilný telefón, uzamknutý v šatňovej skrinke. Vyberie si ho až pri odchode domov. Platí to aj pre používanie prístrojov, ktoré nesúvisia so záujmovou činnosťou. Vo výnimočnom prípade môže žiak použiť mobilný telefón len so súhlasom vychovávateľky.
  18. Je zakázané zhotovovať v priestoroch ŠKD bez súhlasu vychovávateľky video a audio nahrávky. Kiber šikanovanie je zakázané.
  19. Do ŠKD sa nenosia predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Nenosia sa väčšie sumy peňazí, cenné predmety a rôzne prehrávače. Škola a ani poisťovňa nezodpovedá za ich stratu a odcudzenie. Vychovávateľka tieto predmety môže odobrať a vrátiť rodičom pri odchode domov

VI.  Výchovné opatrenia

 1. Dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD.
  1. Nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa    voči spolužiakom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť spolužiakov, alebo pedagóga, môžu mať za následok vylúčenie dieťaťa z niektorých činností ŠKD alebo zo ŠKD, najmä ak by tým mala byť zaistená jeho bezpečnosť alebo bezpečnosť spolužiakov.
  2. O vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne riaditeľ školy po predchádzajúcej konzultácii v pedagogickej rade. Umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokované.

 VII. Postup pri vylúčení dieťaťa zo ŠKD

 

1. Písomné napomenutie vychovávateľkou:
 • porušovanie školského poriadku ŠKD aj po verbálnych upozorneniach
 • nerešpektovanie pokynov vychovávateľky
 • hrubé alebo vulgárne správanie voči iným deťom
 • verbálne obťažovanie, šikanovanie
2. Pokarhanie riaditeľom školy:
 • závažné porušenie školského poriadku ŠKD, úmyselné poškodenie školského poriadku
 • hrubé alebo vulgárne správanie voči zamestnancom školy
 • pretrvávajúce opakované problémy po písomnom pokarhaní riaditeľom školy
3. Vylúčenie zo ŠKD:
 • závažné porušenie školského poriadku ŠKD a BOZ
 • ubližovanie a ohrozovanie zdravia detí
 • pretrvávajúce opakované problémy po písomnom pokarhaní riaditeľom školy
4. Vychovávateľka má právo vylúčiť dieťa zo ŠKD aj v prípade opakovaných oneskorených platieb (min. 2-3 mesiace), resp. neplatenia príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD (min. 1 mesiac).

  

VIII.  Práva dieťaťa

 

 1. Dieťa má právo na slušné a ohľaduplné správanie zo strany dospelých.
 2. Má právo na zrozumiteľný výklad učiva.
 3. Položiť primeraným slušným spôsobom akúkoľvek otázku, ktorá súvisí s vyučovaním a dostať na ňu odpoveď.
 4. Na objektívne hodnotenie.
 5. Na individuálny prístup v prípade akéhokoľvek hendikepu.
 6. V primeranom čase a priestore vyjadriť svoj názor.
 7. Sedieť s kým chce, ak to dovoľujú zdravotné a iné hľadiská a svojím správaním neruší seba, učiteľa alebo spolužiakov.
 8. Na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
 9. Zdôveriť sa vychovávateľke s akýmkoľvek problémom.
 10. Prísť za vedením školy s akýmkoľvek problémom.
 11. Svoje právo si môže uplatňovať tak, aby iným nespôsobil škodu.

IX. Vychovávateľky a deti sa riadia osobitnými smernicami BOZP.

 

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený na zasadnutí MZ ŠKD dňa 27. augusta 2015 s účinnosťou od 2. septembra 2015.

 

Súčasťou školského poriadku je metodické usmernenie č. 1/2013 Mesta Košice oddelenie strategického rozvoja a referátu školstva, športu a mládeže Trieda SNP48/A, Košice Postup pri uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z vyučovania, pri udeľovaní výchovných opatrení za porušovanie školského poriadku školy a neplnenie povinnej školskej dochádzky.  

 

Mgr. Jozef Varga

riaditeľ školy

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
 • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty